https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

http://zipb1x.susan52.com

http://4vy5z0.youstfu.com

http://nvx0cp.thai-mp3.com

http://if1jgn.cwdaily.com

http://jqje6y.fiudeals.com

http://x4lcom.labiadr.com

http://kiq6dk.93bus.com.cn

http://64fd1b.rsvpshop.com

http://z5maja.medochay.com

http://tgos11.345deco.com

搜狐网站搜狐星空

质疑强奸受害者的软弱是纵容强奸

木瓜奇迹私服 国足0-6输给威尔士,创造了队史第二大比分输球纪录。

一个非常糟糕的现象是,每当性侵案发生后,在受害人精神遭受重创的情况下,她们不是得到同情,而是遭到更多挑剔与指责,仿佛被强奸是她们的罪过一样。这种社会心理与认识水平直接创造了有利于强奸的文化,说是纵容也不为过。

 文丨司徒小山(搜狐特约评论员)

 昨日一件新闻界的突发事件引起格外关注。暨南大学某女生陈述,她在回报社开实习证明的过程中,遭到南方日报记者成希的性侵。鉴于事态恶劣,广州越秀警方成立专案组,正在调查此案,官方微博@广州公安与南方报业都已经发布声明,表达严肃对待的立场。

 从警方声明看,在舆论大潮之前,对于案件的定性秉持谨慎态度,是符合办案程序的。毕竟要定性为强奸,就需要完整的证据链来确认与坐实,这是法律上的规范,也请看官等待司法部门的认定。而在舆论场合里,争议却不会这么文质彬彬,已然喧嚣。

 事情曝出后不久,就出现一种声音,它强调该名女生遭受性侵中“不合常理”的部分,比如很久才来开实习证明,被言语骚扰而忍气吞声,被抢夺身份证,被开房还跟随成希进入房间,进而得出某种看似高明的“疑问”,试图暗示性侵是自愿行为。

 而从自媒体账号“女泉”对女生的访问中,我们可以看出该名女生性格怯懦,是乖乖女的脾气,性侵发生时抵抗不够有力,甚至被迫接受成希钱财,如果不是受到朋友的鼓励,都不敢公开声张这个事。这个访问提供了性侵案的更多细节,对于定性不可或缺。

 在性侵事件露出端倪,到成希纠缠,再到抢夺身份证开房,这一步步的套路中,女生意识到了危险,但由于软弱的性格未能断然离场,导致一步步被动,最终成为熟人强奸模式的一个受害者。质疑者以女生表现来否定强奸逻辑,但软弱绝对不是性侵女生的理由。

 所以,在这起性侵案中,又浮现出那种看待女生受害者的刻板印象,将她们受到的侵害归咎为女性自身的原因,比如软弱,性格开放,衣服穿的少,长的漂亮之类。有些人对强奸犯没有兴趣,却对责备受害女性充满“辩证法”,这种认知的套路既常见又令人憎恶。

 “我以为强奸都是在街上,黑漆漆的,跑出一个陌生人把你抓了,要有暴力,打晕你啊,拿刀逼你啊。强奸不是这样吗?可要我说,我真的是不愿意的,我不愿意,是他强来的。”女生的这种纠结心态,与舆论中指责她的声音相呼应,有必要重新审视强奸的定义。

 在暨大女生遭受的性侵中,我们看见了她之所以步步觉得不妥、又步步跟随加害者的心理动因。那就是,她将成希看作是“导师”,是“有背景的人”,她在这种权力不对等的社交关系中违心屈服。所以,就连女生自己,也没认清楚这种“强奸”也是强奸。

 有数据显示,绝大多数的强奸发生在认识的人之间,肆意妄为的权力关系则贯穿始终,利用女性某种状态下显露的软弱趁虚而入。涉世未深的暨大女生在所谓名记光环前,将信任的底线设得很低,最终被有备而来的恶人得逞。但凡诚实不亏的人,理应倍感伤感与愤怒。

 一个非常糟糕的现象是,每当性侵案发生后,在受害人精神遭受重创的情况下,她们/他们不是得到同情,而是遭到更多挑剔与指责,仿佛被强奸是她们/他们的罪过一样。这种社会心理与认识水平直接创造了有利于强奸的文化,说是纵容也不为过。

 现如今,舆论参与者最该做的,是把焦点从责备女生的软弱上移开,聚焦在这起性侵案之所以发生的因果关系上,聚焦在隐现女生背后——不限于暨大女生——那种随时准备脱裤子硬顶上的权力关系上。先治治那些孕育强奸犯的社会病,再来谈女性自保的能力。

专题策划: 搜狐评论
茨达乡 奥索口腔 南隍城乡 东京陵乡 十二经路栋 凤起立交 四合庄 东湖渠居委会 塘头镇 广佛寺 吴马贵圪旦 宏道镇 翔纬路 货场大街 玄妙观弄 金匮街道 隐秀苑 巨野路 游风镇 加鸠乡 新区国税局 回龙观城北市场 西里社区 浩坦塔拉 涡阳
早点加盟培训 早餐连锁店 大福来早点加盟 快餐早餐加盟 早餐加盟开店
早餐馅饼加盟 中式早餐店加盟 清真早餐加盟 早餐馅饼加盟 加盟包子
哪家早点加盟好 上海早餐加盟 油条早餐加盟 河北早餐加盟 加盟早点店
早餐馅饼加盟 早点店加盟 中式早点加盟 特色早餐店加盟 卖早餐加盟