https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

http://jf5190.fcpccolumbia.com

http://zmobf6.tuskelum.com

http://1rihfd.ashesrip.com

http://dljy5l.haimale.com

http://f100b0.filtertruck.com

http://wahj6c.kisswater.cn

http://1j5r1f.scavvy.com

http://jgehls.3dhistology.com

http://hq0umk.ayajci.com

http://em6rzh.3dhistology.com

搜狐网站搜狐星空

体制与市场 宁泽涛该讲哪家规矩

木瓜奇迹私服 她分析,在美国将中国确立为首要战略竞争对手后,未来台湾牌将成为特朗普政府与中国讨价还价、围堵乃至遏制中国崛起的最重要一张牌。

宁泽涛走到今天这一步,与他的天赋、勤奋分不开,当然也与培养他的举国体制有关。因此,在分配宁泽涛这类明星利益时,本应该有一个平等的协商基础。

 文丨司徒小山(搜狐特约评论员)

 在职业生涯中循迅速跻身世界级运动员的游泳健将宁泽涛,近期遇到了一件极大的烦恼。他与一家广告商签订了合同,但这个商家与中国游泳队之前签下的存在竞争关系,而且代理费用全部归于宁所有。中国游泳中心拟处罚宁泽涛,甚至包括取消他里约奥运会资格。

 可能存在的禁赛阴影笼罩在这位少年得志的游泳运动员身上,而媒体现有的评论也对他不利,认为宁泽涛坏了规矩,甚至认为讲规矩比得奖牌更重要。至于这规矩是什么?媒体没说。概括起来,大约就是要听话,要做运动员举国体制下的一颗螺丝钉。

 宁泽涛现在没有办法出来讲话,那份为他带来麻烦的广告合约究竟怎样,条款如何解读,外人都没办法知道。于是,他只有沉默,没办法为自己辩白,甚至为自己悔过。这个局面很能反映问题,在抨击宁泽涛不讲规矩之前,需要了解他不自由的处境。

 宁泽涛作为明星运动员,在市场经济中已经具备一个现象级的传播价值,是当之无愧的明星IP。宁泽涛走到今天这一步,与他的天赋、勤奋分不开,当然也与培养他的举国体制有关。因此,在分配宁泽涛这类明星利益时,本应该有一个平等的协商基础。

 但是在现有的机制下,宁泽涛是没有话事权的,他在涉及到由自己创造的品牌效益时,处于被分配的地位,要服从组织安排,要以集体为重。这种分配机制作为训练机制的副产品,从未独立过,所以一旦认为宁泽涛“不守规矩”,即刻举起家法伺候。

 这不是宁泽涛一个人的遭遇,历史地看,体育竞技的举国体制,在此之前就制造了诸如李宁、姚明、李娜甚至邓亚萍等明星运动员。举国体制不只要掌控训练的节奏,乃至于让谁拿金牌都由组织说了算,对于明星运动员的市场效益也完全掌握。

 明星运动员在到达一定地步之后,随着职业水准提高及市场认可度猛涨,开始有了谈判的筹码,运动员个人与组织分配利益就会产生激烈的冲突。这是个人自由在训练规训体系的长期重压下难得的释放,不应该用讲不讲规矩来继续遏制,而应该以平等协商制订自由的比例。

 明星运动员的出类拔萃,确实与训练体制有关,但将运动员视作举国体制的“产物”,认为宁泽涛们是一种附庸,必须听从调遣,无条件驯服,早已经不合时宜了。在以合理姿态、努力争取自由的道路上,已经刻上了李宁、姚明、李娜甚至是邓亚萍的名字。

 运动员不是奴隶,用规矩来呵斥他们,这不仅违背体育精神,也背离人性,也与市场规律格格不入。宁泽涛成为炙手可热的体育明星之后,就有呼声来讨论要不要成立独立的经纪人团队,但被断然拒绝。举国体制要垄断宁泽涛,但个人意志苏醒,这种矛盾经过此事公开化。

 对于举国体制来说,它们是以训练逻辑对待个人与人性的,不习惯平等协商,习惯下命令,要求运动员绝对服从。对此,不同运动员有不同的处理方式,像姚明、李娜那种的,逐渐与体制彻底决裂,用自由身换取市场价值的完整回馈,也是一条道路。

 宁泽涛除了是国内知名的运动员,也是有着庞大粉丝群的年轻人,我们不希望看到他成为某种立规矩的牺牲品。当然,宁泽涛的自由要靠他自己去争取,他是学自由泳的,希望他一直游向自由的彼岸。这对其他运动员也是激励,毕竟运动生涯的终点有多样,但最不该有的就是奴役。

专题策划: 搜狐评论
石涧镇 虾洞 李二堡镇 云谷花苑 开发区虚拟街道 源汇 留耕村 张家界市 平江县 通州杨庄南口 公交驾校 头颅洲 凤凰二村 瓦角丘 丰庆路西段 天神公司 二零七招呼站 太和庄西村 东里戈庄 邵东县 底庙镇 融科蔚城 磅逊 派镇 错那
早点豆浆加盟 哪家早点加盟好 早点餐饮加盟 早点豆浆加盟 粗粮早餐加盟
四川特色早点加盟 早点加盟店10大品牌 油条早餐加盟 上海早点加盟 上海早点加盟店
北京特色早点加盟 早点加盟项目 品牌早餐加盟 天津早点小吃培训加盟 传统早餐店加盟
范征早餐加盟 山东早餐加盟 早点快餐店加盟 早点包子加盟 双合成早餐加盟